INFORMACJE OGÓLNE

Decyzja o zatwierdzeniu taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków [PDF,  1MB]
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 14 września 2017, znak WOO-II.070.119.2017 ZG, w sprawie zmiany sposobu informowania stron postępowania o czynnościach podejmowanych w sprawach, w których liczba stron przekracza 20
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Zakrzewo na lata 2016 - 2026 [PDF,  2MB]
Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu "Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Zakrzewo na lata 2016-2026". [PDF,  3MB]
Dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz studni wierconych [PDF,  0,1MB]
Uchwała w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zakrzewo na lata 2015-2020"
Zgłaszanie kąpielisk do nowego sezonu kąpielowego [PDF,  1MB]
Nowy system gospodarki odpadami.

 

WODA

Ocena obszarowa jakości wody za 2017 r. dla gminy Zakrzewo [PDF,  1MB]
Komunikat nr 17 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie jakości wody w miejscu zwyczajowo wykorzystywanym do kąpieli na jeziorze Borówno w Kujankach [PDF,  0,1MB]
Komunikat nr 1/2016 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dotyczy Wodociągu Publicznego Kujan [PDF,  0,3MB]

 

NIECZYSTOŚCI

Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 1  lipca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. obowiązujących na terenie gminy Zakrzewo [PDF,  0,1MB]
Uchwała w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Zakrzewo w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych [PDF,  0,1MB]

 

Wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Zakrzewo.

Firma:
Przedsiębiorstwo Komunalne SANIKONT – BIS
Właściciel: Waldemar Zawistowski
Adres: Al. Rodła 45, 77-400 Złotów
tel. 67 263 31 54 lub 693 145 868

  • Cena z odbiór 1 m³ ścieków – 16,00 zł brutto.
  • Minimalna ilość odebranych ścieków: 3 m³.
  • Zgłoszenie zapotrzebowania na usługę składać z dwudniowym wyprzedzeniem.
  • Realizacja zamówienia beczką o pojemności 5 m³ lub 12 m³.
Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest - Gmina Zakrzewo [PDF, 1MB]