Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych dla kanałów Social Media Gminy Zakrzewo - Facebook
 
 Stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „RODO”) informuję, w jaki sposób przetwarzane będą Państwa dane osobowe udostępnione w trakcie korzystania z profilu Gminy Zakrzewo (https://www.facebook.com/gminaZakrzewo) w serwisie Facebook (dalej „fanpage”).
 
I. Kategorie osób, których dane są przetwarzane

Niniejszym informuję, że Urząd Gminy Zakrzewo z siedzibą w Zakrzewie,
ul. Kujańska 5, 77-424 Zakrzewo, przetwarza dane osobowe osób, które:
 • dokonały subskrypcji fanpage’a poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”,
 • opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u,
 • udostępniły którykolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u na swoim profilu,
 • opublikowały recenzję na fanpage’u,
 • wysłały wiadomość prywatną do administratorów fanpage poprzez funkcję „wyślij wiadomość”.
 • oznaczyły profil Gmina Zakrzewo w poście
 • Wykonały opcję „zamelduj się” i oznaczyły gminę
 
 II. Administrator danych osobowych
 
Administratorem danych osobowych osób określonych w pkt I jest Gmina Zakrzewo reprezentowana przez Wójta Gminy Zakrzewo z siedzibą Urzędu Gminy Zakrzewo, ul. Kujańska 5, 77-424 Zakrzewo.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy  w Zakrzewie może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych - Anetą Buława-Żak w następujący sposób: drogą elektroniczną: iodo@zakrzewo.org.pl pisemnie: na adres siedziby Administratora danych: Urząd Gminy Zakrzewo, ul. Kujańska 5, 77-424 Zakrzewo lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP /zakrzewo/skrytka lub /zakrzewo/SkrytkaESP.
 
III. Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe osób określonych w pkt I przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w następujących celach:
 • w celu prowadzenia fanpage pod nazwą Gmina Zakrzewo na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Meta i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy i które odbywają się na terenie gminy, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej,
 • w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości lub poprzez opublikowanie swojego komentarza pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u Administratora),
 • w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a,
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
 • Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez okres do czasu cofnięcia zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. RODO),
 • Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie wymogów ustawowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa,
 • w celach historycznych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obserwowania fanpage’a Administratora.
 
IV. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następujące dane:
 
 • podstawowe dane identyfikacyjne (imię, nazwisko lub/i nick internetowy) w zakresie opublikowanym przez Państwa na własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook,
 • dane opublikowane przez Państwa na profilu Facebook,
 • zdjęcie profilowe,
 • informacje, które dostarczą Państwo na swój temat Administratorowi np. poprzez wysyłanie wiadomości prywatnej, reakcje na posty, treść dodanych komentarzy lub publikowanie na naszym fanpage’u zdjęcia,
 • anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), zawierającym niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.
 
V. Odbiorcy danych

Administrator danych osobowych może udostępnić dane osobowe:
 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook, a dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy,
 • osobom odwiedzającym portal Facebook (osobom zainteresowanym publikacjami).
 
VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.
 
VII. Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku z czym:
 
 • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
 • dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych,
 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń,
 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.

W związku ze specyfikacją portalu Facebook informacje o osobach obserwujących fanpage, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne. Państwa dane, które przetwarzane będą w ramach zamieszczanych przez Państwa komentarzy na profilu Gmina Zakrzewo będą dostępne w serwisie do czasu usunięcia ich przez autora lub Administratora profilu Gmina Zakrzewo. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu.
 
VIII. Państwa prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - w każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; tel. 22 531 03 00 - gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 
IX. Informacje o źródle danych

Państwa dane uzyskujemy od firmy Facebook, z Państwa publicznego profilu oraz wpisów na fanpage’u na platformie internetowej Facebook.
 
X. Pozostałe informacje

1. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie Facebook, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt wyświetlanie informacji od Administratora fanpage’a.
2. Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez Administratora opierać się będzie na zasadzie dobrowolności ich podania, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody. Przetwarzanie może być też wymogiem ustawowym, np. w wypadku konieczności archiwizacji dokumentującej zawierającej dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Dane osobowe Administrator uzyskuje od firmy Meta oraz z publicznego profilu użytkownika oraz wpisów na fanpage’u Administratora.