Rok 2022

Zgodnie z art. 15 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zmianami: z 2019r. poz. 2020 i z 2021r. poz. 1038, poz. 1243, poz. 1535) oraz §13 Programu Współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXIV.261.2021 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022" rozpatrzono wnioski i przyznano dotacje na wsparcie zadań ze środków publicznych Gminy Zakrzewo. Organizacje, które otrzymały kwotę dotacji niższą od wnioskowanej zobowiązane są do złożenia korekty do dnia 02 lutego 2022 r. Niezłożenie korekty jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji. Terminy podpisania umów ustalane będą indywidualnie. [Opublikowano 26-01-2022 r.]

Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury, sztuki i edukacji ( pobierz )

Zadania z zakresu wspierania kultury fizycznej ( pobierz )

Wzór korekty ( doc , pdf )

Wójt Gminy Zakrzewo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2022 r.  [Opublikowano 28 grudnia 2021 r.]

Zarządzenie nr 68.2021 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Zakrzewo realizowanych w 2022 r. ( przejdź )

Ogłoszenie o konkursie ( word , pdf )
 
Wzór oferty ( word , pdf )
 
Wzór korekty ( word , pdf )
 
Karta oceny formalnej ( word , pdf )
 
Karta oceny merytorycznej ( word , pdf )

 

Rok 2021

1
Wyniki konkursu ofert - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
1
Wyniki konkursu ofert - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie NR 3.2021 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Zakrzewo realizowanych w 2021 r. ( http://bip.zakrzewo.org.pl/zakrzewo/bip/zarzadzenia-wojta/2021-rok.html?pid=3383 )

Zarządzenie NR 3.2021 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Zakrzewo realizowanych w 2021 r. ( http://bip.zakrzewo.org.pl/zakrzewo/bip/zarzadzenia-wojta/2021-rok.html?pid=3383 )

1
Wzór oferty
1
Wzór oferty
4
Karta oceny merytorycznej
4
Karta oceny merytorycznej
5
Zgłoszenie kandydata na członka komisji
5
Zgłoszenie kandydata na członka komisji

Zgodnie z art. 15 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2019r. poz. 688,1570,2020) oraz §13 Programu Współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, stanowiącego załącznik do uchwały nr XII.102.2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 października 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020" rozpatrzono wnioski i przyznano dotacje na wsparcie zadań ze środków publicznych Gminy Zakrzewo.

Organizacje, które otrzymały kwotę dotacji niższą od wnioskowanej zobowiązane są do złożenia korekty do dnia 30 stycznia 2020 r. (w przypadku zadań z zakresu kultury fizycznej) lub do 4 lutego 2020 r. (w przypadku zadań z zakresu kultury). Niezłożenie korekty jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji. Terminy podpisania umów ustalane będą indywidualnie.

1
Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki i edukacji
1
Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki i edukacji
3
Zarządzenie Nr 7.2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku Nr 1 do Zarządzenia nr 97.2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Zakrzewo realizowanych w 2020 r.
3
Zarządzenie Nr 7.2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku Nr 1 do Zarządzenia nr 97.2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Zakrzewo realizowanych w 2020 r.
5
Zarządzenie nr 98.2019  w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Zakrzewo realizowanych w 2020 r.
5
Zarządzenie nr 98.2019  w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Zakrzewo realizowanych w 2020 r.
1
Wzór oferty
1
Wzór oferty
4
Karta oceny merytorycznej
4
Karta oceny merytorycznej
5
Zgłoszenie kandydata na członka komisji
5
Zgłoszenie kandydata na członka komisji

 

Oferty konkursowe z wcześniejszych lat dostępne są w archiwalnej wersji serwisu pod adresem https://archiwum.zakrzewo.org.pl/190,otwarte-konkursy-ofert.html