Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanej dalej ,,RODO”– informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Zakrzewo – Urząd Gminy  w Zakrzewie, z siedzibą przy ul. Kujańskiej 5, 77-424 Zakrzewo.
 2. Inspektor Ochrony Danych
  W sprawach związanych z ochroną danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy  w Zakrzewie może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych - Anetą Buława-Żak w następujący sposób: drogą elektroniczną: iodo@zakrzewo.org.pl, pisemnie: na adres siedziby Administratora danych.
 3. Cele i podstawa przetwarzania
  Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie przeprowadzenie procedury planistycznej sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego  na  podstawie  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741, poz. 784, poz. 922) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247, poz. 784, poz. 922, poz. 1211).  Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Odbiorcy danych
  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa  oraz w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 3, a także podmioty, które przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (m. in. firmy świadczące usługi informatyczne, archiwizacyjne).
 5. Okres przechowywania danych
  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji określonego celu, po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora lub bezpośrednio z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą
  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii tych danych,
  • sprostowania/poprawienia swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  • usunięcia swoich danych osobowych,
  • przenoszenia swoich danych osobowych,
 7. Prawo do cofnięcia zgody
  Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  Gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych|
  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, podanie przez Pana/Panią danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W przypadku nie podania przez Pan/Panią danych osobowych wymaganych przepisami prawa, nie będzie możliwości zrealizowania zadania ustawowego, co może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia. Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  warunkiem  załatwienia  sprawy  i  wynika z przepisów prawa, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania zadań oraz obowiązków prawnych ciążących na administratorze.
 10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie
  Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.
 11. W przypadku żądania informacji o źródle danych (art. 15 ust. 1 lit. g RODO), prawo to podlega ograniczeniu, jeżeli wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano – art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.