Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817) możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy o dotację z budżetu Gminy Zakrzewo na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Kwota dofinansowania lub finansowania zadania w trybie tzw. uproszczonym lub małych zleceń nie może przekroczyć 10.000 zł, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

Warunkiem koniecznym dla rozpatrzenia celowości proponowanego do realizacji zadania publicznego jest złożenie oferty wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 570).

W ciągu 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty do właściwej jednostki organizacyjnej Urzędu Gminy Zakrzewo, oferta na okres 7 dni jest upubliczniana, tj. zamieszczana:

w Biuletynie Informacji Publicznej:bip.wokiss.pl/zakrzewo (w dziale "Organizacje pozarządowe"),
na stronie internetowej Urzędu Gminy Zakrzewo: www.zakrzewo.org.pl

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi. Po rozpatrzeniu tych uwag zawierana jest z organizacją pozarządową umowa dotycząca realizacji zadnia publicznego.

Ze względów organizacyjnych, prosimy o składanie ofert w trybie pozakonkursowym co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem planowanego zadania.

ROK 2023
 

1 - Oferta PZW Zakrzewo złożona dn. 26 kwietnia 2023 r. (data publikacji 08 maja 2023 r.)

Rodzaj zadania publicznego: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Tytuł zadania publicznego: „Dzień Dziecka z PZW".

Oferent: Polski Związek Wędkarski koło w Zakrzewie, Kujan 7, 77-424 Zakrzewo

Treść oferty ( przejdź )

ROK 2022

Oferta nr 1 – rozpatrzenie w ramach trybu art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( przejdź do treści oferty )
 
W dniu 19.04.2022r. w Urzędzie Gminy Zakrzewo została zarejestrowana oferta złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Ługach na realizację zadania publicznego pn. „XXVII Memoriał im. ks. dr B. Domańskiego Bieg Charytatywny dla Niny Kowalskiej”.
 
Na podstawie art. 19a ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zamieszcza się złożoną ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zakrzewo, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie oraz na stronie internetowej Gminy Zakrzewo www.zakrzewo.org.pl.
 
Nr Oferty: FW.525.1.2022
Rodzaj zadania publicznego: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Tytuł zadania publicznego: „XXVII Memoriał im. ks. dr B. Domańskiego Bieg Charytatywny dla Niny Kowalskiej”.
Oferent: Ochotnicza Straż Pożarna w Ługach, Ługi 16A, 77-411 Stara Wiśniewka
Termin realizacji zadania publicznego: od 28.04.2022r. do 30.05.2022r.
Wnioskowana wysokość wsparcia na realizację zadania publicznego: 2 000,00 zł
 

2 - Oferta PZW Zakrzewo złożona dn. 06 maja 2022 r. (data publikacji 09 maja 2022 r.) 

Nr Oferty: FW.525.2.2022
Rodzaj zadania publicznego: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Tytuł zadania publicznego: „Dzień Dziecka z PZW".
Oferent: Polski Związek Wędkarski koło w Zakrzewie, Kujan 7, 77-424 Zakrzewo
 

Nr Oferty: FW.525.3.2022
Rodzaj zadania publicznego: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Tytuł zadania publicznego: „Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP Gminy Zakrzewo".
Oferent: OSP Zakrzewo, ul. Słoneczna 1, 77-424 Zakrzewo
 
Wójt Gminy Zakrzewo informuje, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi dotyczące złożonej oferty można zgłaszać do Urzędu Gminy w Zakrzewie, ul. Kujańska 5, 77-424 Zakrzewo, tel. 067 266 70 75 wew.55, e-mail: joanna.koscielecka@zakrzewo.org.pl w terminie do 7 dni od dnia złożenia oferty. 
 


ROK 2021

21 maja 2021 r. Stowarzyszenie Strefa Kultury w Zakrzewie złożyło wniosek o wsparcia zadania pn. Szumią Bory Kujańskie – Eko Piknik " w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)

21 lipca 2020 r. Stowarzyszenie Motocyklistów Explorers złożyło wniosek o wsparcia zadania pn. "Jakiś rajd edycja druga i IV Wystawa Samochodów Zabytkowych " w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817)

21 lipca 2020 r. Stowarzyszenie Motocyklistów Explorers złożyło wniosek o wsparcia zadania pn. "Jakiś rajd edycja druga i IV Wystawa Samochodów Zabytkowych " w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817)

21 lipca 2020 r. Stowarzyszenie Motocyklistów Explorers złożyło wniosek o wsparcia zadania pn. "Jakiś rajd edycja druga i IV Wystawa Samochodów Zabytkowych " w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817)

21 lipca 2020 r. Stowarzyszenie Motocyklistów Explorers złożyło wniosek o wsparcia zadania pn. "Jakiś rajd edycja druga i IV Wystawa Samochodów Zabytkowych " w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817)

Proponowana kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania- 1000,00 zł

Proponowana kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania- 1000,00 zł

Proponowana kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania- 1000,00 zł

Proponowana kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania- 1000,00 zł

Proponowana kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania- 1000,00 zł

Proponowana kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania- 1000,00 zł

Proponowana kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania- 1000,00 zł

Proponowana kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania- 1000,00 zł

 

Wcześniejsze oferty pozakonkursowe dostępne w archiwalnej wersji serwisu pod adresem https://archiwum.zakrzewo.org.pl/191,tryb-pozakonkursowy.html

 

Wcześniejsze oferty pozakonkursowe dostępne w archiwalnej wersji serwisu pod adresem https://archiwum.zakrzewo.org.pl/191,tryb-pozakonkursowy.html

 

Wcześniejsze oferty pozakonkursowe dostępne w archiwalnej wersji serwisu pod adresem https://archiwum.zakrzewo.org.pl/191,tryb-pozakonkursowy.html

 

Wcześniejsze oferty pozakonkursowe dostępne w archiwalnej wersji serwisu pod adresem https://archiwum.zakrzewo.org.pl/191,tryb-pozakonkursowy.html