Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817) możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy o dotację z budżetu Gminy Zakrzewo na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Kwota dofinansowania lub finansowania zadania w trybie tzw. uproszczonym lub małych zleceń nie może przekroczyć 10.000 zł, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

Warunkiem koniecznym dla rozpatrzenia celowości proponowanego do realizacji zadania publicznego jest złożenie oferty wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 570).

W ciągu 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty do właściwej jednostki organizacyjnej Urzędu Gminy Zakrzewo, oferta na okres 7 dni jest upubliczniana, tj. zamieszczana:

w Biuletynie Informacji Publicznej:bip.wokiss.pl/zakrzewo (w dziale "Organizacje pozarządowe"),
na stronie internetowej Urzędu Gminy Zakrzewo: www.zakrzewo.org.pl

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi. Po rozpatrzeniu tych uwag zawierana jest z organizacją pozarządową umowa dotycząca realizacji zadnia publicznego.

Ze względów organizacyjnych, prosimy o składanie ofert w trybie pozakonkursowym co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem planowanego zadania.

ROK 2021

21 maja 2021 r. Stowarzyszenie Strefa Kultury w Zakrzewie złożyło wniosek o wsparcia zadania pn. Szumią Bory Kujańskie – Eko Piknik " w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)

1
treść oferty

Proponowana kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania- 2.000,00 zł

09 września 2021 r. Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy Jedność w Zakrzewie złożyło wniosek o wsparcia zadania pn. „Rywalizacja sportowa w ramach Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej na poziomie A-Klasy” w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)

Wnioskowana kwota wsparcia: 5.500,00 zł

1
Treść oferty
2
Informacja Wójta Gminy

[Opublikowano 10-09-2021 r.]

ROK 2020

21 lipca 2020 r. Stowarzyszenie Motocyklistów Explorers złożyło wniosek o wsparcia zadania pn. "Jakiś rajd edycja druga i IV Wystawa Samochodów Zabytkowych " w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817)

1
treść oferty

Proponowana kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania- 1000,00 zł

26 czerwca 2020 r. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego Oddział Miejsko-Powiatowy w Złotowie złożyło wniosek o wsparcia zadania pn. "Nauka udzielania pierwszej pomocy i reagowanie w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych" w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817).

1
treść oferty

Proponowana kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania- 3000,00 zł

7 lutego 2020 r. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Zakrzewie złożyło wniosek o wsparcia zadania pn. "Warsztaty kulturalno-edukacyjne dla seniorów" w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817).

1
treść oferty

Proponowana kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania- 1000,00 zł

 

Wcześniejsze oferty pozakonkursowe dostępne w archiwalnej wersji serwisu pod adresem https://archiwum.zakrzewo.org.pl/191,tryb-pozakonkursowy.html