Wraz ze zmianą ustawy Prawo ochrony środowiska, sejmik województwa może w drodze uchwały, w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi lub na środowisko, wprowadzić ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Instrumentem umożliwiającym poprawę jakości powietrza na szczeblu wojewódzkim i lokalnym jest tzw. „uchwała antysmogowa”.

Radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przyjęli 18 grudnia 2017 r. trzy uchwały
w sprawie ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw dla obszaru Miasta Poznania, Miasta Kalisza i strefy wielkopolskiej.

Uchwały określają rodzaje podmiotów oraz instalacje, dla których wprowadza się ograniczenia lub zakazy. Podmiotami tymi są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, eksploatujące instalacje w których następuje spalanie paliw stałych, takich jak kocioł, kominek lub piec.

Uchwały wprowadzają zakaz stosowania następujących paliw:

 1. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem;
 2. mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;
 3. paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%;
 4. węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, nie spełniających któregokolwiek z poniższych parametrów jakościowych:
  • wartość opałowa co najmniej 23 MJ/kg,
  • awartość popiołu nie więcej niż 10%,
  • zawartość siarki nie więcej niż 0,8%;
 5. biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.
Dokumenty w formacie PDF:

 

1
Uchwała antysmogowa - województwo wielkopolskie (bez Kalisza i Poznania)
2
Poradnik antysmogowy
3
Fiszka o zdrowiu
4
Komunikat o wejściu w życie uchwał