Niektóre miejsca publiczne na terenie gminy objęte są monitoringiem wizyjnym

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. (dalej jako: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Zakrzewo – Urząd Gminy  w Zakrzewie, z siedzibą przy ul. Kujańskiej 5, 77-424 Zakrzewo.
 2. W Urzędzie Gminy Zakrzewo ostał wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy  w Zakrzewie może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochorny Danych, panią Anetą Buława Żak w następujący sposób: drogą elektroniczną (e-mail: iodo@zakrzewo.org.pl) lub pisemnie: na adres siedziby Administratora danych.
 3. Monitoringiem wizyjnym na terenie gminy objęte są następujące obiekty:
 • teren wokół tzw. domu nauczyciela (budynek przy ul. Dworcowej, Zakrzewo)
 • teren wokół tzw. Domu Seniora (budynek przy ul. W. Szczepańskiego, Zakrzewo)
 • teren targowiska gminnego „Mój Rynek” (Zakrzewo, ul. E.J. Osmańczyka)
 • wiata i przyległy teren przy promenadzie (Zakrzewo, Jezioro Proboszczowskie)
 • teren skweru przy blokach (Zakrzewo, ul. E.J. Osmańczyka)
 • teren przy fontannie (Zakrzewo, plac Wolności)
 • teren rekreacyjny (Kujanki)
 • plaża nad jeziorem Borówno (Kujanki)
 • teren kompleksu boisk sportowych Orlik przy Publicznej Szkole Podstawowej (Zakrzewo, ul. Marii Magdaleny Gąszczak)
 • budynek Urzędu Gminy Zakrzewo (Zakrzewo, ul. Kujańska)
 • teren rekreacyjno-sportowy w Starej Wiśniewce
 • teren rekreacyjno-sportowy w Drożyskach Wielkich
   
 1. Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się: budynki (wejście/wyjście), obszar wokół budynków (ciągi komunikacyjne, chodniki, parkingi, drogi dojazdowe, część ulic przylegających do budynków), tereny rekreacyjne, plaża, boisk, skwer – miejsca publiczne znajdujące się w administracji gminy, w przypadku Urzędu Gminy wejście, wyjście, teren przyległy, korytarze i klatka schodowa.
 2. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane i dostępne maksymalnie przez okres 3 miesięcy. Czas przechowywania uzależniony jest od ilości zdarzeń i pojemności dysku rejestratora. Po skończeniu się miejsca na dysku dane zostają automatycznie nadpisywane. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).
 3. Urząd Gminy Zakrzewo dla celów dowodowych zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego, które między innymi zagrażają bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, niszczeniu i kradzieży mienia:
  a. na wniosek osób trzecich;
  b. na wniosek organów prowadzących postępowania;
  c. na wniosek Kierownika jednostki.
 4. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Kierownika jednostki. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz na postawie art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnianie wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.
 8. Wobec Pana/Pani osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.