Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021 ( pobierz )

Wzory dokumentów oowiązujących w otwartym konkursie ofert na rok 2022

Wzór oferty ( word , pdf )

Wzór korekty ( word , pdf )
 
Karta oceny formalnej ( word , pdf )
 
Karta oceny merytorycznej ( word , pdf )


Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych WORD PDF

Zgodnie z uchwałą III.23.2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Zakrzewo, Wójt Gminy Zakrzewo ogłasza konsultacje „Programu współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.  Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii, dotyczącej projektu aktu prawa w dniach od 01 października 2021r. do 15 października 2021r. Wnioski proszę zgłaszać osobiście lub pocztą tradycyjną na załączonym formularzu do Urzędu Gminy w Zakrzewie, ul. Kujańska 5, 77-424 Zakrzewo lub mailowo: ug_zakrzewo@pro.onet.pl.

 

2
Projekt programu współpracy
2
Projekt programu współpracy
3
Formularz uwag
4
Protokół z konsultacji

 

 

Zgodnie z  Zarządzeniem nr 56.2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 12 października 2020 r., informujemy o planowanych konsultacjach projektu „Programu współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”, które odbędą się w dniach od  20 października 2020 r. do 2 listopada 2020 r.

 

Zgodnie z  Zarządzeniem nr 56.2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 12 października 2020 r., informujemy o planowanych konsultacjach projektu „Programu współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”, które odbędą się w dniach od  20 października 2020 r. do 2 listopada 2020 r.

 

 
Zarządzenie Wójta
 
Uchwała NR XII.102.2019  Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 października 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020"
 
Uchwała NR XII.102.2019  Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 października 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020"

Akty prawne dla organizacji pozarządowych

Zmiany od 1 marca 2019 r.

Informujemy, że od dnia 1 marca 2019 r. zmieniają się wzory ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych zleconych w ramach otwartych konkursów ofert, zgodnie Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).  Z dniem 1 marca 2019 r. zmieniają się również wzory uproszczonych ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych zleconych z pominięciem otwartych konkursów ofert, zgodnie Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2055).

UWAGA! Te stowarzyszenia, które wzięły udział w otwartym konkursie ofert lub złożyły ofertę realizacji zadania publicznego w trybie 19a ustawy przed dniem wejścia w życie zmian sprawozdania z realizacji składają zgodnie ze „starymi” wzorami.

2
Wzór sprawozdania
2
Wzór sprawozdania
4
Wzór sprawozdania - tryb 19 a
 
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018
 
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018
 
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018
 
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018
 
Uchwała Nr XLIII.253.2018 z dnia 25 października 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 201Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 20189"
 
Program współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
 
Program współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
 
Formularz uwag
 
Konsultacje społeczne- Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok
 
Konsultacje społeczne- Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok
 
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016.
1
Uchwała Nr XXI.125.2016 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017"
1
Uchwała Nr XXI.125.2016 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017"
2
UCHWAŁA nr XXX/206/10 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
1
Ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie (tekst jednolity, po nowelizacji)
1
Ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie (tekst jednolity, po nowelizacji)
3
Ustawa o kulturze fizycznej
3
Ustawa o kulturze fizycznej
4
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (TRYB KONKURSOWY)
 
oferta
 
harmonogram
 
sprawozdanie
 
sprawozdanie
 
sprawozdanie
 
oferta
 
oferta
 
sprawozdanie
 
oświadczenie- nieodpłatna działalność