PLAN PRACY RADY GMINY ZAKRZEWO NA ROK 2024

 

I KWARTAŁ
1. Informacja o pracy Rady Gminy za 2023 r.
2. Przyjęcie informacji z działalności komisji stałych Rady Gminy za 2023 r.
3. Informacja Komendy Powiatowej Policji i Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa gminy Zakrzewo w 2023 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenie sezonu kąpielowego na terenie Gminy Zakrzewo w roku 2024.

 

II KWARTAŁ
1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za rok poprzedni i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.
2. Przyjęcie raportu o stanie Gminy Zakrzewo.
3. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zakrzewie za 2023 rok.
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2023 rok.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności instytucji kultury z uwzględnieniem osiągnięć i przedstawienie przyszłych potrzeb oraz zamierzeń.
6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2023 r.
7. Informacja z działalności Samorządowego Zakładu Komunalnego w Zakrzewie za rok 2023.
8. Ocena zasobów pomocy społecznej dla gminy Zakrzewo.

 

III KWARTAŁ
1. Przyjęcie informacji dotyczącej oświadczeń majątkowych radnych, pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
2. Informacja przedstawiciela Związku Gmin Krajny w Złotowie w zakresie realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami.

 

IV KWARTAŁ
1. Uchwalenie stawek podatków i opłat na rok 2025.
2. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2025.
3. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych z uwzględnieniem wyników egzaminu ósmoklasisty za rok szkolny 2023/2024.
5. Przyjęcie planów pracy Rady Gminy oraz komisji Rady Gminy na rok 2025

 

Plan pracy będzie uzupełniany o tematy, wynikające z bieżącej pracy organów gminy. Zmiany do budżetu gminy dokonywane będą w miarę potrzeb na podstawie pism kierowanych do Wójta Gminy.