Aktualności
Konsultacje społeczne
2018-10-02

Zgodnie z uchwałą XXX/206/10 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Zakrzewo ogłasza konsultacje „Programu współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.  Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii, dotyczącej projektu aktu prawa w dniach od 10 października do 17 października br. Wnioski proszę zgłaszać na załączonym formularzu do Urzędu Gminy w Zakrzewie, ul. Kujańska 5, 77-424 Zakrzewo lub mailowo: ug_zakrzewo@pro.onet.pl.

Wójt Gminy Zakrzewo

( - ) mgr Henryk Dobrosielski

Programu współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 ( pobierz )

Formularz uwag ( pobierz )

 

 


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy