Deklaracje, informacje i formularze podatkowe

Zaświadczenie o wielkości użytków gospodarstwa rolnego

Wniosek o oszacowanie szkód o oszacowanie szkód gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego ( wersja WORD , wersja PDF )

Wniosek o przyznanie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Wniosek o wydanie zaświadczenia o ustaleniu dochodu statystycznego z gospodarstwa rolnego

Wniosek o udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu poniesionych wydatków na inwestycje

Wniosek o dokonanie zmian adresowych w ewidencji podatników

Wniosek o wydanie duplikatu decyzji w sprawie podatku

Wniosek o wydanie odpisu aktu

Wniosek w sprawie przyznania dotacji celowej do budowy podziemnego zbiornika na deszczówkę

Wniosek w sprawie przyznania dotacji celowej do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Wniosek o uzgodnienie i wyrażenie zgody na lokalizację i przejście z przyłączem wodociągowym lub kanalizacyjnym

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu

Wniosek o wydanie zaświadczenia o dostępie do drogi publicznej

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

Formularz o przyznanie pomocy de minimis

Oświadczenie o stanie majątkowym – załącznik do wniosku

Podanie o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykreślenie zabezpieczenia

Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie

Wniosek o przymusowe leczenie

Wniosek o dofinansowanie zajęć

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu

Zgłoszenie pobytu stałego

Zgłoszenie pobytu czasowego

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu w punkcie

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego ( PDF , word ) Klauzula RODO do wniosku ( PDF , word )

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa