GKRPA

Akty prawne

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

3. Uchwała Nr II.10.2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok 

4. Uchwała Nr XXIII.152.2016 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020

5. Uchwała nr XLI.247.2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie gminy Zakrzewo oraz w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Zakrzewo 

6. Zarządzenie nr 51.2018 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 24 grudnia 2018 r.. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 


Wzory dokumentów

Wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odykowego ( wersja WORD, wersja PDF

Wniosek o dofinansowanie zajęć/imprez profilaktyczno – edukacyjnych

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych


Działalność GKRPA

Skład Komisji:

Jan Zawadzki- przewodniczący 
Danuta Budnik - zastępca przewodniczącego 
Joanna Kwiecień - członek 
Aleksandra Małolepsza- członek 
Iwona Piątkowska - członek 
Krzysztof Tomaszewski - członek 
Mariola Wójcik - członek 

gkrpa.zakrzewo@gmail.com

SIEDZIBA:
Urząd Gminy w Zakrzewie
ul. Kujańska 5
77-424 Zakrzewo
tel. 67 2667075 wew. 46 oraz 38

TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI

Posiedzenia komisji odbywają się w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym znajdującym się w Domu Seniora w Zakrzewie (pokój nr 6 na pierwszym piętrze)

15 stycznia 2019 - od 16:30
4 lutego 2019 - od 16:30
4 marca 2019 - od 16:30
1 kwietnia 2019 - od 16:30
6 maja 2019 - od 16:30
3 czerwca 2019 - od 16:30
1 lipca 2019 - od 16:30
5 sierpnia 2019 - od 16:30
3 września 2019 - od 16:30
1 października 2019 - od 16:30
5 listopada 2019  - od 16:30
3 grudnia 2019  - od 16:00


Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Zakrzewie (Dom Seniora), ul. Wacława Szczepańskiego 1, 77-424 Zakrzewo

Terminy dyżurów terapeuty uzależnień, mgr Krzysztofa Staniewskiego w 2019 roku 
 
W ostatni wtorek każdego miesiąca za wyjątkiem lipca 
 
- 29 stycznia - od 15:30
- 26 lutego - od 15:30
- 26 marca - od 15:30
- 30 kwietnia - od 15:30
- 28 maja - od 15:30
- 25 czerwca - od 15:30
- 27 sierpnia - od 15:30
- 24 września - od 15:30
- 29 października - od 15:30
- 26 listopada - od 15:30
- 31 grudnia - od 15:30
 
Kontakt do terapeuty tel +48 695676016, e-mail: krzysztof.staniewski@wp.pl

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Zakrzewie (Dom Seniora), ul. Wacława Szczepańskiego 1, 77-424 Zakrzewo
 
Terminy dyżurów psychologa mgr Hanny Olenckiej w 2019 roku
 
    1. 10 stycznia 2019 r. i 24 stycznia 2019 r. w godz. 17:00 – 19:00
    2. 14 lutego 2019 r. i 28 lutego 2019 r. w godz. 17:00 – 19:00
    3. 14 marca 2019 r. i 28 marca 2019 r. w godz. 17:00 – 19:00
    4. 11 kwietnia 2019 r. i 25 kwietnia 2019 r. w godz. 17:00 – 19:00
    5. 16 maja 2019 r. i 30 maja 2019 r. w godz. 17:00 – 19:00
    6. 13 czerwca 2019 r. i 27 czerwca 2019 r. w godz. 17:00 – 19:00
    7. 12 września 2019 r. i 26 września 2019 r. w godz. 17:00 – 19:00
    8. 3 października 2019 r. i 17 października 2019 r. w godz. 17:00 – 19:00
    9. 14 listopada 2019 r. i 28 listopada 2019 r. w godz. 17:00 – 19:00
    10. 5 grudnia 2019 r. i 12 grudnia 2019 r. w godz. 17:00 – 19:00

Świetlice opiekuńczo-wychowawcze:
 
Zakrzewo
Świetlica 1: czwartek – godz. 12:35-15:25
Świetlica 2: czwartek -  godz. 12:35-15:25
Stara Wiśniewka
wtorek- godz. 12:45 – 14:45
czwartek - godz. 12:45-14:45

Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego - poradnik dla rodzin osób uzależnionych ( pobierz )

Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy