GKRPA

Akty prawne

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

3. Uchwała NR XV.125.2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok

4. Uchwała Nr XXIII.152.2016 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020

5. Uchwała nr XLI.247.2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie gminy Zakrzewo oraz w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Zakrzewo 

6. Zarządzenie nr 51.2018 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 24 grudnia 2018 r.. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 


Wzory dokumentów

Wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odykowego ( wersja WORD, wersja PDF

Wniosek o dofinansowanie zajęć/imprez profilaktyczno – edukacyjnych

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych


Punkt Informacyjno-Konsultacyjny – obsługa zdalna

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, informujemy, że począwszy od 21 października 2020 r. osobiste przyjęcia interesantów w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym zostają zawieszone do odwołania. We wszystkich sprawach nasi specjaliści udzielają porad zdalnie przez telefon i pocztę e-mail.

Dane kontaktowe:

- mgr Hanna Olencka – psycholog – nr tel. 691-974-311 e-mail: holencka@interia.pl

- mgr Krzysztof Staniewski – terapeuta uzależnień – nr tel. 695-676-016 e-mail: krzysztof.staniewski@wp.pl

Działalność GKRPA

Skład Komisji:

Jan Zawadzki- przewodniczący 
Danuta Budnik - zastępca przewodniczącego 
Joanna Kwiecień - członek 
Aleksandra Małolepsza- członek 
Iwona Piątkowska - członek 
Krzysztof Tomaszewski - członek 
Mariola Wójcik - członek 

gkrpa.zakrzewo@gmail.com

SIEDZIBA:
Urząd Gminy w Zakrzewie
ul. Kujańska 5
77-424 Zakrzewo
tel. 67 2667075 wew. 46 oraz 38

TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI

Posiedzenia komisji odbywają się w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym znajdującym się w Domu Seniora w Zakrzewie (pokój nr 6 na pierwszym piętrze)

24 stycznia 2020 – od 16:00

12 lutego 2020 – od 16:00

03 marca 2020  – od 16:00

07 kwietnia 2020 – od 16:00

05 maja 2020 – od 16:00

02 czerwca 2020 – od 16:00

07 lipca 2020 – od 16:00

03 sierpnia 2020  – od 16:00

08 września 2020  – od 16:00

27 października 2020  – od 16:00 (ze względów epidemicznych posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej UG Zakrzewo)

10 listopada 2020 – od 16:30  (ze względów epidemicznych posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej UG Zakrzewo)

01 grudnia 2020 – od 16:00


Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Zakrzewie (Dom Seniora), ul. Wacława Szczepańskiego 1, 77-424 Zakrzewo

Terminy dyżurów terapeuty uzależnień, mgr Krzysztofa Staniewskiego w 2020 roku 
 
W ostatni wtorek każdego miesiąca za wyjątkiem lipca 
 
1. 28 stycznia 2020 – od 15:30 
 
2. 25 lutego 2020 – od 15:30

3. 31 marca 2020 – od 15:30

4. 28 kwietnia 2020 – od 15:30

5. 26 maja 2020 – od 15:30

6. 30 czerwca 2020 – od 15:30

7. 25 sierpnia 2020 – od 15:30

8. 29 września 2020 – od 15:30

9. 27 października 2020 – od 15:30

10. 24 listopada 2020 – od 15:30

11. 29 grudnia 2020 – od 15:30

Kontakt do terapeuty tel +48 695676016, e-mail: krzysztof.staniewski@wp.pl

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Zakrzewie (Dom Seniora), ul. Wacława Szczepańskiego 1, 77-424 Zakrzewo
 
Terminy dyżurów psychologa mgr Hanny Olenckiej w 2020 roku
 

    1. 16 stycznia  2020 i 30 stycznia 2020 - 17:00 -19:00

    2. 06 lutego 2020 i 20 lutego 2020 - 17:00 -19:00

    3. 05  marca 2020 i 26  marca 2020 - 17:00 -19:00

    4. 09 kwietnaia 2020 i 23  kwietnia 2020 - 17:00 -19:00

    5. 07 maja 2020 i 21  maja 2020 - 17:00 -19:00

    6. 04  czerwca  2020 i 18 czerwca 2020 - 17:00 -19:00

    7. 03  września 2020 i 17 września 2020 - 17:00 -19:00

    8.  08 października 2020 i 22  października 2020 - 17:00 -19:00

    9.  05 listopada 2020 i 19  listopada 2020 - 17:00 -19:00

    10.  03 grudnia 2020 i 17 grudnia 2020 - 17:00 -19:00


Świetlice opiekuńczo-wychowawcze:
 
Zakrzewo
Świetlica 1: czwartek – godz. 12:35-15:25
Świetlica 2: czwartek -  godz. 12:35-15:25
Stara Wiśniewka
wtorek- godz. 12:45 – 14:45
czwartek - godz. 12:45-14:45

Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego - poradnik dla rodzin osób uzależnionych ( pobierz )

Szpital Powiatowy w Złotowie - Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu w Piecewie informacja ( pobierz )


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy