Plan pracy na 2019 r.

Plan pracy Rady Gminy Zakrzewo na rok 2019

I KWARTAŁ

  1. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
    2. Informacja Komendy Powiatowej Policji i Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa gminy Zakrzewo w 2018 r.
    3. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenie sezonu kąpielowego na terenie Gminy Zakrzewo w roku 2019.
    4. Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony nad Zabytkami.

II KWARTAŁ

    1. Przyjęcie informacji o taryfach dla zbiorowego odprowadzania ścieków.
    2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok poprzedni i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.
    3. Przyjęcie raportu o stanie mienia Gminy Zakrzewo.
    4. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zakrzewie za rok 2018.
    5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
    6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności instytucji kultury z uwzględnieniem osiągnięć i przedstawienie przyszłych potrzeb oraz zamierzeń na 2019 r.
    7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 r.
    8. Informacja z działalności Samorządowego Zakładu Komunalnego w Zakrzewie za rok 2018.
    9. Ocena zasobów pomocy społecznej dla gminy Zakrzewo (2018 r.).

III KWARTAŁ

    1. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.
    2. Przyjęcie informacji dotyczącej oświadczeń majątkowych radnych, pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
    3. Informacja o realizacji zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości w gminie
z uwzględnieniem oczyszczania gminy przez podmioty posiadające koncesję.

IV KWARTAŁ

    1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych z uwzględnieniem wyników sprawdzianu i      egzaminu gimnazjalnego za rok szkolny 2018/2019.
    2. Informacja o pracy Rady Gminy.
    3. Przyjęcie informacji z działalności komisji Rady Gminy.
    4. Uchwalenie stawek podatków i opłat na rok 2020.
    5. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2020.
    6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r. i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.
    7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2019-2022";
    8. Przyjęcie planów pracy Rady Gminy oraz komisji Rady Gminy na rok 2020.

Plan pracy będzie uzupełniany o tematy, wynikające z bieżącej pracy organów gminy.
Zmiany do budżetu gminy dokonywane będą w miarę potrzeb na podstawie pism kierowanych do Wójta Gminy.

 


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy