Aktualności
Uwaga, kontrole!
2019-07-05

Przekazujemy treśc pisma ze Związku Gmin Krajny:

Związek Gmin Krajny zawiadamia, że na terenie gminy Zakrzewo trwają kontrole zadeklarowanego sposobu zbiórki odpadów komunalnych. Ich celem jest weryfikacja zgodności rzeczywiście prowadzonej zbiórki odpadów z zadeklarowaną, a więc w praktyce prawidłowości prowadzenia zbiórki selektywnej oraz sprawdzenie zawartości pojemników po kątem obecności substancji, które są objęte obowiązkiem odrębnego gromadzenia i pozbywania się w innym trybie niż umieszczenie w pojemniku na odpady komunalne. W związku z powyższym prosimy o zapewnienie spokojnego przebiegu czynności służbowych przeprowadzanych przez Pracowników Związku.

Podstawa prawna:

§ 24 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin Krajny (załącznik do uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Krajny z dnia 22 kwietnia 2014 nr X/33/2013 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w części dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi, obowiązującego na terenie Związku Gmin Krajny, zmieniony uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Krajny z dnia 14 lipca 2014 roku nr XVII/73/2014) „Upoważnieni przez Związek pracownicy oraz jednostki upoważnione do kontroli na mocy odrębnych przepisów, są uprawnieni do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie stosowania postanowień Regulaminu".


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy