Aktualności
Będą kary za spalanie zanieczyszczonego drewna
2019-01-22

Informujemy, że Gmina Zakrzewo, działając na polecenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Pile będzie prowadziła działania mające na celu zaprzestanie spalania przez osoby fizyczne zanieczyszczonych odpadów drewnianych i drewnopochodnych.

Zgodnie z ar. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 122 oraz z 2018 r. poz. 1000, poz. 1479, poz. 1544, poz. 1564 i poz. 1592) odpad to każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93) osoby fizyczne mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne jako paliwo odpady drewniane. Jednakże przedmiotowe rozporządzenie nie zezwala na wykorzystywanie odpadów z forniru, płyty wiórowej oraz trocin, wiórów i ścinków pochodzących z obróbki płyt wiórowych, których spalanie w nieprzystosowanych instalacjach powoduje znaczną emisję substancji szkodliwych (m. in. benzo(a)pirenu, metali ciężkich, formaldehydu, fenoli, ftalanów itp.).

W związku z powyższym należy stwierdzić, że osoby spalające ww. odpady zanieczyszczonego drewna naruszają przepisy prawa. Zgodnie z zapisami Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P, uchwały nr XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw należy poddawać kontroli gospodarstwa domowe w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów również w postaci zanieczyszczonego drewna w kotłach i piecach. W przypadku stwierdzenia naruszeń należy wyciągać konsekwencje w stosunku do osób naruszających przepisy prawa poprzez nakładanie mandatów karnych za spalanie odpadów.

Informacje dotyczące uchwały nr XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. oraz kampanii antysmogowej można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego ( Departament Środowiska, zakładka Powietrze).

https://www.umww.pl/departamenty_departament-srodowiska_powietrze

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku jest dostępne pod następującym adresem:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000093

 

 

 


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy