Aktualności
GKRPA zainaugurowała działalność
2019-01-16

 

We wtorek 15 stycznia odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Nominację członkom GKRPA kadencji 2018-2021 wręczył wójt gminy Marek Buława. Życzył wszystkim wielu sukcesów i wytrwałości w pracy dla dobra społeczności lokalnej oraz poczucia satysfakcji z pełnionej funkcji. Na podstawie zarządzenia wójta w skład GKRPA wchodzą przewodniczący Jan Zawadzki, wiceprzewodnicząca Danuta Budnik, Joanna Kwiecień – członek, Aleksandra Małolepsza- członek, Iwona Piątkowska – członek, Krzysztof Tomaszewski – członek oraz Mariola Wójcik – członek.

GKRPA będzie realizować zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 26 października 1982 r. oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 29 lipca 2005 r. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin.

Posiedzenia komisji będą odbywać się co najmniej raz w miesiącu, w miarę potrzeb członkowie komisji będą spotykać się częściej.  Komisja  prowadzi dwie świetlice opiekuńczo-wychowawczych w PSP Zakrzewo oraz jednej w ZSP Stara Wiśniewka. Do dyspozycji mieszkańców są usługi terapeuty uzależnień a także psychologa, którzy przyjmują w Punkcie Informacyjno -Konsultacyjnym znajdującym się w Domu Seniora w Zakrzewie.

Więcej na temat działalności GKRPA tutaj


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy