Aktualności
Wypowiedz się w sprawie dostępności i sprzedaży napojów alkoholowych
2018-06-29

KOMUNIKAT W SPRAWIE PLANOWANYCH DZIAŁAŃ W GMINIE ZAKRZEWO W ZWIĄZKU Z NOWYMI REGULACJAMI PRAWNYMI DOTYCZĄCYMI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Wójt Gminy Zakrzewo informuje o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych, bezpośrednio do Urzędu – drogą papierową lub elektroniczną.

W dniu 10 stycznia 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 310). Znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi weszła w życie z dniem 09 marca 2018 r. Powyższa ustawa wiąże się z koniecznością podjęcia przez Radę Gminy Zakrzewo, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, nowych uchwał określających maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy oraz zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Na podstawie znowelizowanych przepisów, Rada Gminy Zakrzewo będzie mogła podjąć również uchwałę w sprawie ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w godzinach nocnych (od godz. 22.00 do godz. 6.00 dnia następnego).

Opinie i wnioski dotyczące sprzedaży alkoholu można składać w Urzędzie Gminy Zakrzewo, ul. Kujańska 5, 77-424 Zakrzewo osobiście lub wysłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na powyższy adres lub formie elektronicznej na adres ug_zakrzewo@pro.onet.pl, w terminie do dnia 10 sierpnia 2018 r.

Informacja o aktualnym stanie prac, wstępne założenia oraz niezbędne informacje znajdują się w dalszej części Komunikatu.

Przewiduje się następujący harmonogram prac:

1. Zbieranie wniosków, propozycji i uwag, w tym obligatoryjnie zasięgnięcie opinii sołectw – do dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie:

a) maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy,

b) zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

2. Przedłożenie projektów uchwał Radzie Gminy Zakrzewo –  sierpień 2018 r.

1. UCHWAŁA W SPRAWIE USTALENIA MAKSYMALNEJ LICZBY ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

            Rada Gminy Zakrzewo zasięgnie opinii Zebrań Wiejskich poszczególnych sołectw w przed-miocie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Zakrzewo odrębnie dla:

  1. poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych (kat. A - piwo, B - wino, C - wódka),
  2. napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (sprzedaż w lokalach gastronomicznych),
  3. napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sprzedaż detaliczna).

Istnieje możliwość ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń, o których mowa powyżej, odrębnie dla poszczególnych sołectw.

Analizowane aktualnie rozwiązania zakładają:

1) ustalenie limitu zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych (kat. A, B, C) oraz rodzajów zezwoleń (sprzedaż detaliczna i sprzedaż w lokalach gastronomicznych) łącznie dla obszaru całej Gminy Zakrzewo (bez podziału na sołectwa),

2) ustalenie limitu zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych (kat. A, B, C) oraz rodzajów zezwoleń (sprzedaż detaliczna i sprzedaż w lokalach gastronomicznych) odrębnie dla każdego sołectwa,

3) możliwe są też warianty mieszane, np. ustalenie limitu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla każdego sołectwa w zakresie sprzedaży detalicznej, a łącznego limitu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla całej Gminy Zakrzewo w zakresie sprzedaży w lokalach gastronomicznych (bez podziału na sołectwa),

4) odnośnie wysokości limitów - ustalenie limitów dla napojów alkoholowych kat. B, C na poziomie zbliżonym do dotychczasowego, natomiast kat. A (piwo) na poziomie zbliżonym do aktualnego wykorzystania,

Wybór rozwiązań, które zostaną przedłożone Wójtowi, a następnie Radzie Gminy zależny jest od złożonych uwag, wniosków i zasięgniętych opinii oraz wyników ich analiz.

2. UCHWAŁA W SPRAWIE ZASAD USYTUOWANIA MIEJSC SPRZEDAŻY I PODAWANIA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

            Rada Gminy Zakrzewo zasięgnie opinii Zebrań Wiejskich poszczególnych sołectw w sprawie zasad usytuowania oraz ilości miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Zakrzewo. Przewiduje się przygotowanie projektu nowej uchwały w brzmieniu tożsamym z dotychczasową uchwałą nr VII/46/07 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 24 września 2007 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Zakrzewo.

3. UCHWAŁA W SPRAWIE OGRANICZENIA W GODZINACH NOCNEJ SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA POZA MIEJSCEM SPRZEDAŻY

            Rada Gminy Zakrzewo zasięgnie opinii Zebrań Wiejskich poszczególnych sołectw w sprawie wprowadzenia ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Celem ustawy o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest ograniczenie dostępności alkoholu. Zgodnie z treścią przepisów realizacja tego celu może uzasadniać wprowadzanie pewnych obostrzeń i limitów. Zakłócanie porządku publicznego w godzinach nocnych w związku z działalnością całodobowych sklepów bywa w wielu gminach częstym problemem. Zasadnym wydaje się zatem rozważenie wprowadzenia ograniczenia w godzinach nocnych sprzedaży napojów alkoholowych. Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu może dotyczyć jedynie placówek handlowych (sklepów), nie obejmuje lokali gastronomicznych.

Nie można zakazać nocnej sprzedaży alkoholu wyłącznie na konkretnej ulicy, sołectwie lub  w stosunku do określonego sklepu. Ograniczenia mogą dotyczyć wyłącznie sprzedaży prowadzonej między godziną 22.00 a 6.00.

4. UCHWAŁA W SPRAWIE MIEJSC, W KTÓRYCH ZOSTAJE WYŁĄCZONY ZAKAZ SPOŻYWANIA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Aktualnie nie przewiduje się przygotowania projektu takiej uchwały.

Sprawę prowadziTadeusz Dywel tel. 67 266 70 75 w. 46 – w godz. pracy Urzędu Gminy

 


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy