Aktualności
Konkurs na stanowisko dyrektora
2018-05-16

WÓJT  GMINY  ZAKRZEWO OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 77-411 Stara Wiśniewka 51

     Termin składania ofert upływa 01 czerwca 2018 r. 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, § 2 i § 5 oraz w § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r.  w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. nr 184, poz. 1436 i z 2011r. nr 254, poz. 1526).

2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017r. poz. 1587), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju  publicznej placówki,
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację:
a) o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
b) o stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
c) o stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
a) imię (imiona) i nazwisko,
b) datę i miejsce urodzenia,
c) obywatelstwo,
d) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w podpunkcie 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających okres zatrudnienia,

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzają-cego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz.U. z 2011r., nr 43, poz. 224 z późn. zm.) – w przypadku cudzoziemca,

7) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8) oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

9) oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10) oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych  z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1311 i poz. 2110),

11) oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy     z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2017r. poz. 2186 z późn. zm.),

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017r. poz. 1189    z późn. zm.) lub art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

16) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie    z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Zakrzewie, ul. Kujańska 5,      w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wiśniewce” w terminie do dnia 01 czerwca 2018r. do godziny 12:00. 

4. Oferty bez podania adresu zwrotnego na kopercie nie będą rozpatrywane.

5. Oferty można składać także drogą elektroniczną przez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu (e-PUAP:/zakrzewo/SkrytkaESP) w terminie do dnia 01 czerwca 2018r. do godziny 12. Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty. 

6. Ogłoszenie podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Zakrzewie, na stronie internetowej Urzędu – www.zakrzewo.org.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.wokiss.pl/zakrzewo.

7. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Zakrzewo. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Jednocześnie przypomina się, że kandydaci na stanowisko dyrektora szkoły (osoby urodzone przed   01 sierpnia 1972r.) są zobowiązani do złożenia do organu właściwego, tj. Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, najpóźniej do dnia  upływu terminu składania oferty, oświadczenia lustracyjnego wg wzoru, określonego w załączniku do ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2017r. poz. 2186 z późn. zm.).

Zakrzewo, dnia 16 maja 2018r.
 


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy