Aktualności
Szansa dla bezrobotnych
2018-04-17

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie:

Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie informuje, że przystąpił do realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 -Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ, pn. „ Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie złotowskim (IV)" .

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie. W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 214 osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia z ustalonym I lub II profilem pomocy, należących co najmniej do jednej z poniższych grup:

• osoby długotrwale bezrobotne ( tj. osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy).

• kobiety,

• osoby z niepełnosprawnościami,

• osoby o niskich kwalifikacjach ( osoby posiadające wykształcenie na poziomie ISCED 3 tj. podstawowe lub pierwszy etap edukacji podstawowej, wykształcenie średnie (niższy poziom), wykształcenie średnie (wyższy poziom),

• osoby w wieku 50 lat i więcej.

W ramach projektu, uczestnicy i uczestniczki, będą mogli skorzystać z oferty aktywizacji zawodowej, którą poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie Urząd realizować będzie odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.), tj.:

- pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe, -jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,

- szkolenia,

- prace interwencyjne,

- staże.

Całkowita wartość projektu : 1 819 656,19 zł, w tym: w 2018 roku- 1 399 735,53 zł, w 2019 roku-419 920,66 zł. Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. Projekt realizowany będzie wyłącznie na terenie powiatu złotowskiego. Zapraszamy do współpracy przy realizacji projektu. Szczegółowych informacji udzielają Doradcy Klienta Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie, ul. Kolejowa 11.

Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie przystąpił do realizacji projektu pozakonkursowego Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie złotowskim (IV) " w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego- projekty pozakonkursowe Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt skierowany jest do:

• 310 osób w wieku 18-29 lat tj. osoby które ukończyły 18 rok życia, a nie ukończyły jeszcze 30 roku życia (do dnia 30 urodzin).

• Zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie jako bezrobotne (dla których ustalono I lub II profil pomocy) które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET),

Zgodnie z zapisami PO WER osobą z kategorii NEET jest osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:

• nie pracuje (jest bezrobotna lub bierna zawodowo),

• nie kształci się (nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)

• nie szkoli się (nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.

Pierwszeństwo do udziału w projekcie mają osoby kwalifikujące się do grupy docelowej uczestników projektu:

1. kobiety,

2. osoby o niskich kwalifikacjach (tj. osoby z wykształceniem średnim i niższym),

3. osoby długotrwale bezrobotne, tj.:

* osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy - w przypadku osób w wieku poniżej 25 lat,

*osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy - w przypadku osób w wieku 25 lat i więcej,

4. osoby bezrobotne niepełnosprawne.

W ramach projektu, uczestnicy i uczestniczki, będą mogli skorzystać z oferty aktywizacji zawodowej, którą poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie Urząd realizować będzie odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.), tj. :

* pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe,

• staże,

• prace interwencyjne,

• szkolenia,

• bon na zasiedlenie,

• bon stażowy,

• bon zatrudnieniowy,

• jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,

• refundacje kosztów doposażenia/ wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej.

Całkowita wartość projektu : 3 172 332,80 zł, w tym: w 2018 roku- 2 440 256,00 zł, w 2019 roku- 732 076,80 zł. Okres realizacji projektu : od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. Zapraszamy do współpracy przy realizacji projektu. Szczegółowych informacji udzielają Doradcy Klienta Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie, ul. Kolejowa 11.

Strona internetowa http://zlotow.praca.gov.pl/


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy