Aktualności
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
2017-12-21

Wójt Gminy Zakrzewo

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwały nr XXXII.191.2017 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018"

 

O G Ł A S Z A

 

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu zadań własnych

Gminy Zakrzewo realizowanych w 2018 r., dotyczących:

 

I. Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki i edukacji.

 

 

Lp.

Nazwa zadania

Wysokość środków publicznych przeznaczonych w ramach konkursu na wsparcie realizacji zadania

1

promowanie, pielęgnowanie i prezentowanie tradycji narodowych oraz regionalnych (m.in. warsztaty, kursy, sympozja),

35.000,00 zł

2

wspieranie przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych

3

wspieranie zespołów artystycznych kultywujących tradycje lokalne, mających swą siedzibę na terenie gminy

4

organizowanie przeglądów artystycznych, koncertów, konkursów, wystaw mających na celu promowanie miejscowej tradycji, w tym organizowanie imprez podczas sezonu turystycznego,

 

5

działania mające na celu propagowanie naszej kultury i tradycji w krajach Unii Europejskiej

 

 

Informacja o wysokości środków z budżetu Gminy Zakrzewo przeznaczonych na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury, sztuki i edukacji:

- w 2016 r. zaplanowano kwotę do udzielenia dotacji na poziomie 25.000 zł. Na podstawie zawartych umów wsparto zadania na łączną kwotę 23.875 zł;

- w 2017 r. zaplanowano kwotę do udzielenia dotacji na poziomie 29.500 zł. Na podstawie rozliczonych umów wsparto zadania na łączną kwotę 29.496,94 zł;

 

 

II. Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

Lp.

Nazwa zadania

Wysokość środków publicznych przeznaczonych w ramach konkursu na wsparcie realizacji zadania

1

zadania związane z organizacją imprez sportowych,

60.000,00 zł

2.

projekty związane z udziałem dzieci i młodzieży w imprezach sportowych,

3.

zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej w środowisku dzieci, młodzieży, osób po 50 roku życia i osób niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych, (m.in. treningów, festynów sportowo-rekreacyjnych, rajdów),

4.

wspieranie systemu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży

 

 

Informacja o wysokości środków z budżetu Gminy Zakrzewo przeznaczonych na realizację zadań z zakresu wpierania i upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji:

- w 2016 r. zaplanowano kwotę do udzielenia dotacji na poziomie 75.000 zł. Na podstawie zawartych umów wsparto zadania na łączną kwotę 70.000 zł;

- w 2017 r. zaplanowano kwotę do udzielenia dotacji na poziomie 66.400 zł. Na podstawie zawartych umów wsparto zadania na łączną kwotę 66.400 zł;

 

Regulamin (pobierz)

Wzór oferty (pdf, doc)


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy