Aktualności
Ogłoszenie o terminie XXXIII sesji Rady Gminy Zakrzewo
2017-11-21

O G Ł O S Z E N I E

Informuje się, że sesja Rady Gminy Zakrzewo, odbędzie się w dniu

28 listopada 2017 r. o godz. 1400

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie.

P o r z ą d e k    o b r a d :

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,
  2. wybór sekretarza obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
  3. przedstawienie porządku obrad.
 2. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych z uwzględnieniem wyników egzaminu gimnazjalnego za rok szkolny 2016/2017.
 5. Przyjęcie informacji z realizacji zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w roku 2016.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zakrzewo na lata 2018-2022”;
  2. w sprawie ustalenia zasad korzystania z terenu przy fontannie stanowiącego własność Gminy Zakrzewo;
  3. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok;
  4. zmieniającej uchwałę Nr XXI.155.2013 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i informacje.
 9. Zakończenie obrad.

 

Posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Zakrzewo, odbędą się w następujących terminach:

 1. Komisja Infrastruktury Społecznej, Porządku Publicznego i Promocji Gminy w 24.11.2017 r. o godz. 1300
 2. Komisja Rewizyjna w dniu 24.11.2017 r. o godz. 1300
 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych w dniu 24.11.2017 r. o godz. 1400
 4. Komisja Budżetowo-Finansowa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 27.11.2017 r. o godz. 1400

Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy