Aktualności
Ogłoszenie o terminie XXXI sesji Rady Gminy Zakrzewo
2017-09-20

O G Ł O S Z E N I E

Informuje się, że sesja Rady Gminy Zakrzewo, odbędzie się w dniu

26 września 2017 r. o godz. 1400

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie.

P o r z ą d e k    o b r a d :

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,
  2. wybór sekretarza obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
  3. przedstawienie porządku obrad.
 2. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za I półrocze 2017 roku.
 5. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2017-2022;
  2. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017;
  3. w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Zakrzewo” oraz określenia zasad i trybu jego nadawania;
  4. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody;
  5. w sprawie uznania skargi na Wójta Gminy Zakrzewo za bezzasadną.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. Zakończenie obrad.

 

Posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Zakrzewo, odbędą się w następujących terminach:

 1. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych w dniu 21 września 2017 r. o godz. 1400
 2. Komisja Infrastruktury Społecznej, Porządku Publicznego i Promocji Gminy w 25 września 2017 r. o godz. 1100
 3. Komisja Rewizyjna w dniu 25 września 2017 r. o godz. 1100
 4. Komisja Budżetowo-Finansowa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 września 2017 r. o godz. 1400

Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy