Aktualności
Ogłoszenie o XXVIII sesji Rady Gminy Zakrzewo
2017-05-24

O G Ł O S Z E N I E

Informuje się, że sesja Rady Gminy Zakrzewo, odbędzie się w dniu
30 maja 2017 r. o godz. 1400
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie.


P o r z ą d e k    o b r a d :

1. Sprawy regulaminowe:
    1) otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,
    2) wybór sekretarza obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
    3) przedstawienie porządku obrad.
2. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Domu Polskiego – Zakrzewskiego Domu Kultury za rok 2016.
5. Przyjęcie informacji z działalności Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie za rok 2016.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie za 2016 r.
7. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Zakrzewo za rok 2016 i prognoza zasobów na rok 2017.
8. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowego Zakładu Komunalnego w Zakrzewie za rok 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. dla gminy Zakrzewo.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zakrzewo.
11. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za 2016 rok, sprawozdania finansowego gminy Zakrzewo za 2016 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
    1) Zapoznanie się z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu.
    2) Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.
    3) Zapoznanie się z opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej.
    4) Dyskusja nad sprawozdaniami.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zakrzewo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2016.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zakrzewo za rok 2016.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zakończenie obrad.
 


Posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Zakrzewo, odbędą się w następujących terminach:

1) Komisja Budżetowo-Finansowa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 24 maja 2017 r. o godz. 1400
2) Komisja Infrastruktury Społecznej, Porządku Publicznego i Promocji Gminy w 25 maja 2017 r. o godz. 930
3) Komisja Rewizyjna w dniu 25 maja 2017 r. o godz. 1130
4) Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych w dniu 29 maja 2017 r. o godz. 1400


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy