Aktualności
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
2021-01-19

Wójt Gminy Zakrzewo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie NR 3.2021 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Zakrzewo realizowanych w 2021 r. ( przejdź )

Wzory dokukumentów obowiązujących w otwartym konkursie ofert na rok 2021 

Wzór oferty ( doc , pdf )

Wzór korekty ( doc , pdf )

Karta oceny formalnej ( doc , pdf )

Karta oceny merytorycznej ( doc , pdf )

Zgłoszenie kandydata na członka komisji  ( doc , pdf )


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy