Aktualności
Nabór na dofinansowanie
2021-01-15

Komunikat o uruchomieniu naboru na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, studni wierconych i szczelnych zbiorników zapewniających zbieranie wód opadowych

Informuję, że do 15 lutego 2021 r. będzie trwał  nabór wniosków na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska, tj. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, studni wierconych oraz podziemnych zbiorników zapewniających zbieranie wód opadowych.  Ilość środków w budżecie gminy na ten cel jest ograniczona.

O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne, zamieszkałe na terenie gminy Zakrzewo i  posiadające tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie zlokalizowana przedmiotowa inwestycja.

Dotacją na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i studni wierconych będą objęte nieruchomości położone na obszarze, gdzie nie istnieje możliwość wybudowania sieci wodno-kanalizacyjnej, na którym jednocześnie plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje możliwość budowy tego typu instalacji.

Wnioskodawca może uzyskać dotację w wysokości do 3 200,00 zł, jednak nie więcej niż 40 % kosztów całej inwestycji.

W przypadku:

1) przydomowych oczyszczalni ścieków dotacja obejmuje zakup i jej montaż,
2) studni wierconych dotacja obejmuje zakup elementów studni oraz jej wywiercenie,
3) podziemnych zbiorników zapewniających zbieranie wód opadowych dotacja obejmuje  zakup zbiornika i jego montaż.

W przypadku niewykorzystania środków określonych w uchwale na dany rok budżetowy przeznaczonych na dofinansowanie powyższych inwestycji dopuszcza się możliwość składania wniosków w drugim terminie do dnia 31 lipca danego roku. Informacja o przeprowadzeniu dodatkowego naboru zostanie podana do wiadomości poprzez jej ogłoszenie w terminie do dnia 30 maja danego roku, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Zakrzewie i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania można uzyskać pod nr tel. 67 266 70 75 w. 40; od wtorku do piątku w godzinach 7.00-15.00 bądź w Urzędzie Gminy w Zakrzewie.

  Wójt Gminy Zakrzewo

( - ) mgr Marek Buława

Wnioski- przydomowe oczyszczalnie i studnie ( pobierz )

Wnioski - zbiorniki na deszczówkę ( pobierz )

Uchwała ( przejdź )

Zmiana uchwały ( przejdź )

 


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy