Aktualności
Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020
2020-07-01

Wójt Gminy Zakrzewo – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych  w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r.

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 4 i art. 20 ust. 4  ustawy z dnia 31 lica 2019 roku o powszechnym spisie rolnym  w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728), podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego na terenie Gminy Zakrzewo. Powszechny Spis Rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r do 30 listopada 2020 r.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące wymagania:

- być osobą pełnoletnią;
- zamieszkiwać na terenie Gminy Zakrzewo;
- posiadać co najmniej wykształcenie średnie;
- posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie;
- nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

Dodatkowe umiejętności:

- posiadanie umiejętności obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS
- praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych
- komunikatywność i umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne  komunikowanie się, asertywność)
- obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy

Informacje ważne dla osób składających oferty:

- kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym
- rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Termin składania ofert: od 15 czerwca 2020 r do 8 lipca 2020 r.

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:

* imienia i nazwiska
* adresu zamieszkania
* numeru telefonu
* adresu email

Kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wyksztalcenia
Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (wzór oświadczenia do pobrania).

Miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w  sekretariacie w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urząd Gminy w Zakrzewie, ul. Kujańska 5, 77-424 Zakrzewo z dopiskiem: „Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny Spis Rolny 2020 r.” (decyduje data wpływu do Urzędu).
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Magdalena Paciorek tel. 67 266 70 75 wew. 48, pokój nr 13 urzędu.

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenia kandydata
Oświadczenie o niekaralności 
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych RODO
Procedura naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych do powszechnego spisu rolnego w 2020 r.

 

 

             WÓJT

( - ) mgr Marek Buława

 

 


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy