Aktualności
Informacja o wyborze partnera
2019-12-30

Zakrzewo, dnia  30 grudnia 2019 r.

Wyniki otwartego naboru na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne.  Gmina Zakrzewo działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1475), ogłosiła otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne którego wnioskodawcą będzie Gmina Zakrzewo. Nabór Partnera odbywał się w terminie od 09.07.2019 r. do. 02.08.2019 r. W terminie naboru wpłynęła 1 oferta.

W wyniku oceny formalnej i merytorycznej na Partnera wybrano : FUNDACJĘ „ZŁOTOWIANKA” ul. Widokowa 1 , 77-400 Złotów


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy