Aktualności
Złóż wniosek i pozbądź się azbestu
2020-04-22

Zarząd Powiatu Złotowskiego ogłasza w dniach od 4 maja do 30 czerwca 2020 r. nabór wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu

złotowskiego w roku 2020 ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, budżetu Powiatu Złotowskiego oraz budżetów gmin Jastrowie, Krajenka, Lipka, Okonek, Tarnówka, Zakrzewo, Złotów (gmina wiejska) i Miasto Złotów. Przedmiotem dotacji jest demontaż, transport i unieszkodliwienie lub odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego. Likwidację wyrobów zawierających azbest organizuje Powiat Złotowski, który wybiera wykonawcę prac związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem lub odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest w drodze przetargu publicznego.

Dotacji celowej na dofinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest udziela się na pisemny wniosek złożony w Starostwie Powiatowym w Złotowie, zgodnie z formularzem dostępnym na stronie www.bip.zlotow-powiat.pl (zakładka AZBEST - INFORMACJA O DOTACJACH) oraz w siedzibie starostwa wraz z wymaganymi załącznikami. Dotacja celowa na dofinansowanie do kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia lub odbioru, transportu i unieszkodliwienia wyrobów azbestowych przyznawana jest w wysokości 100% całościowych kosztów tych działań, nie obejmuje jednak kosztów związanych z wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

Warunkiem przyznania dofinansowania będzie, w zależności od charakteru wykonywanych robót, zgłoszenie ich lub uzyskanie na nie pozwolenia na budowę od Starosty Złotowskiego, jako organu administracji architektoniczno-budowlanej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Złożone wnioski będą realizowane do wysokości posiadanych środków. O przyznaniu jak i odmowie udzielenia dotacji wnioskodawca zostanie poinformowany niezwłocznie na piśmie.

Więcej informacji pod nr tel. 67 263 59 18 lub 67 263 59 19.

Dokumenty do pobrania:

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Wniosek o dofinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy