Deklaracja Dostępności

Wstęp

Urząd Gminy Zakrzewo zobowiązuje się zapewniać dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Zakrzewo www.zakrzewo.org.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: przed 2010 rokiem. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-10-06

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest w 96% zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, jest również zgodna ze standardem WCAG 2.1. za wyjątkiem niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Nie wszystkie zdjęcia posiadały tekst alternatywny

 • Nie wszystkie przyciski posiadają czytelny tekst

 • Wszystkie elementy formularza muszą mieć etykiety

 • Odstępy między tekstem w wierszu muszą być regulowane za pomocą niestandardowych arkuszy stylów

 • Kilka elementów nie posiada wystarczającego kontrastu kolorów

 • Strona musi mieć możliwość ominięcia powtarzających się bloków

 • Linki o tej samej nazwie prowadzą do innych elementów

 • Wartość atrybutów ID musi być unikalna

 • Wszystkie linki muszą mieć czytelny tekst

 • Korekt wymagają niektóre spośród atrybutów ARIA  poprawiające dostępność aplikacji

 • Każdy element musi zawierać poprawny atrybut lang

Strona jest na bieżąco aktualizowana, wszelkie stwierdzone niezgodności są poprawiane.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu).  

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kamil Małolepszy, e-mail: dostepnosc@zakrzewo.org.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 67 266 70 75 wew. 47. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich:
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
Telefon (22) 55 17 700
e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. Kujańskiej 5, 77-424 Zakrzewo, w którym siedzibę ma Urząd Gminy, nie jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 1. Wejście do budynku jest obecnie dostosowywane do potrzeb osób niepełnosprawnych: na ukończeniu są roboty budowlane polegające na budowie pochylni.

 2. Korytarze są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, budynek ze względu za jego charakter nie posiada możliwości budowy windy wewnątrz, rozkład pomieszczeń uniemożliwia również instalację windy na zewnątrz.

 3. Toalety w budynku zostały przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 4. W budynku urzędu przygotowane jest biuro przeznaczone do obsługi osób niepełnosprawnych. Zlokalizowane jest na parterze bezpośrednio przy głównym wejściu.

 5. Przed budynkiem urzędu trwają prace nad przygotowaniem miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych.

 6. Urząd umożliwia wstęp z psem asystującym.

 7. Urząd umożliwia korzystanie z tłumacza języka migowego on-line.

 8. Urząd Gminy na bieżąco, w ramach posiadanych środków finansowych poprawia poziom dostępności.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.