Oświadczenie w sprawie dostępności

Gmina Zakrzewo zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zakrzewo.org.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

W Gminie Zakrzewo przeprowadzono samocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona internetowa zakrzewo.org.pl spełnia wymagania w  87.34%.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa Gminy Zakrzewo jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego oraz elementu na pierwszej stronie (przesuwane zdjęcia, tzw. slider) dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
 2. Brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych.
 3. Linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.
 4. Brak tytułu w zagnieżdżonych ramkach tzw. frame i iframe.
 5. Brak opisów tekstowych dla dokumentów publikowanych w formie skanów, które są nieczytelne dla programów stosowanych przez osoby niepełnosprawne.
 6. Elementy strony nie posiadają unikalnych ID
 7. Strona nie jest responsywna, przez co może niepoprawnie wyświetlać się na urządzaniach mobilnych.

Informacje dodatkowe

 1. Publikacja strony zakrzewo.org.pl przed 2010 r.
 2. Osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony jest: Kamil Małolepszy
 3. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony: Urząd Gminy Zakrzewo, ul. Kujańska 5, 77-424 Zakrzewo, pokój nr 10
 4. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony: tel. 067 266 70 75 wew. 47
 5. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony: email: dostepnosc@zakrzewo.org.pl
 6. Strona aktualizowana na bieżąco.
 7. Gmina dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej była na poziomie WCAG 2.1.
 8.  W menu ˃ Kontakt zawarte są dane teleadresowe instytucji.

Dostępność architektoniczna obiektu Gminy

Budynek, przy ul. Kujańskiej 5, 77-424 Zakrzewo, w którym siedzibę ma Urząd Gminy, nie jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowej w celu budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych, dostosowania terenu wokół urzędu oraz zapewnienia miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób dotkniętych niepełnosprawnością ruchową. Opracowywany jest również system obsługi klientów niepełnosprawnych w celu stworzenia możliwości swobodnego dostępu do wszystkich świadczonych przez urząd usług.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB.
 • Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Istnieje możliwość zmiany kontrastu strony za pomocą ikon aaAA
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
 • Dokładamy starań by zdjęcia i grafiki w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
 • Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA
 • Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Procedura wnioskowa-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich:
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
Telefon (22) 55 17 700
e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
https://www.rpo.gov.pl/

Lista aplikacji mobilnych
Brak

Data przygotowania deklaracji dostępności: 22 września 2020 r.