Aktualności
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
2016-01-12

Starostwo Powiatowe w Złotowie informuje, że podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w wyniku współpracy z gminami z terenu Powiatu Złotowskiego, zostało utworzonych 7 punktów w których nieodpłatnie będzie świadczona pomoc prawna przez adwokatów, i radców prawnych.

Ustawa przewiduje również działania polegające na kształtowaniu świadomości prawnej obywateli. Zadania z zakresu edukacji prawnej będą realizowane przez właściwe organy samodzielnie albo ich realizacja będzie zlecana organizacjom pozarządowym, a także uczelniom prowadzącym studia wyższe na kierunku prawo oraz samorządom zawodowym adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników sądowych oraz doradców podatkowych.

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
-młodzież do 26. roku życia,
-osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie  z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
-osoby, które ukończyły 65. lat,
-osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
-kombatanci,
-weterani,
-zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Pomoc prawna będzie polegała na:
-poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
-wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
-pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
-sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
-prawa pracy,
-przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
-prawa cywilnego,
-spraw karnych,
-spraw administracyjnych,
-ubezpieczenia społecznego,
-spraw rodzinnych,
-prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem  działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Lokalizacja i czas pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie złotowskim (przejdź)


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy