Aktualności
Absolutorium
2017-05-31

30 maja br. podczas XXVIII sesji, Rada Gminy Zakrzewo udzieliła Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za rok 2016.

Art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zobowiązuje wójta gminy do przedłożenia Radzie Gminy rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy, zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego o szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej oraz informację o stanie mienia komunalnego.

W związku z pozytywną opinią zarówno Regionalnej Izby Obrachunkowej jak i Komisji Rewizyjnej radni jednogłośnie udzielili Wójtowi absolutorium za rok 2016.


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy