Aktualności
Ogłoszenie o XXVI sesji Rady Gminy Zakrzewo
2017-03-22

O G Ł O S Z E N I E

Informuje się, że sesja Rady Gminy Zakrzewo, odbędzie się w dniu

30 marca 2017 r. o godz. 1400

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie.

P o r z ą d e k    o b r a d :

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,
  2. wybór sekretarza obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
  3. przedstawienie porządku obrad.
 2. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Informacja na temat stanu i ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem Gminy Zakrzewo.
 5. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa z uwzględnieniem Gminy Zakrzewo.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakrzewo na 2017 rok”;
  2. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Zakrzewo do nowego ustroju szkolnego;
  3. w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Zakrzewo na lata 2016-2026”.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i informacje.
 9. Zakończenie obrad.

 

Posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Zakrzewo, odbędą się w następujących terminach:

 1. Komisja Rewizyjna w dniu 27 marca 2017 r. o godz. 1100
 2. Komisja Budżetowo-Finansowa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 27 marca 2017 r. o godz. 1400
 3. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych w dniu 28 marca 2017 r. o godz. 1400
 4. Komisja Infrastruktury Społecznej, Porządku Publicznego i Promocji Gminy w dniu 29 marca 2017 r. o godz. 1400

Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy