Aktualności
OGŁOSZENIE O NABORZE
2017-01-03

OGŁOSZENIE O NABORZE

na członków komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie ofert
na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Zakrzewo
realizowanych w 2017r.
 

Na podstawie § 15 ust. 2d ustawy z dnia  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz. 1817 ze zm.) oraz uchwały nr XXI.125.2016 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 października 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017"

Wójt Gminy Zakrzewo

ogłasza nabór na członków komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone

w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych

Gminy Zakrzewo realizowanych w 2017r.

 

1. W wyniku ogłoszonego naboru, z osób reprezentujących organizacje pozarządowe oraz zainteresowanych udziałem w pracach komisji konkursowych w 2017 roku, którzy złożą kandydaturę, zostanie utworzona lista kandydatów na członków komisji konkursowej.

2. Wójt Gminy Zakrzewo wybierze 2 kandydatów z osób wskazanych przez organizacje pozarządowe na członków komisji opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Zakrzewo realizowanych w 2017r

3. W skład komisji konkursowych do opiniowania ofert wchodzą osoby reprezentujące  organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
  2. nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących  udział w danym konkursie ofert;
  3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności  i  nie zachodzą przesłanki ich wyłączenia wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Zadaniem Komisji Konkursowej jest:

  1. ocena merytoryczna ofert na realizacje zadań publicznych złożonych w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie;
  2. proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;
  3. rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Zakrzewo.
  1. Kandydatury osób wskazanych przez organizacje pozarządowe (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej) należy składać na piśmie zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia w Urzędzie Gminy Zakrzewo, ul. Kujańska 5, 77-424 Zakrzewo w nieprzekraczalnym terminie do godziny 15:00 dnia 9 stycznia 2017r.
  2. Ostateczny skład komisji konkursowej powoływany zostanie w drodze zarządzenia Wójta Gminy Zakrzewo
  3. Udział w pracach Komisji Opiniującej Oferty jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy!  

Formularz zgłoszeniowy (pobierz)


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy