Aktualności
Wyniki otwartego konkursu ofert
2021-02-23

Zgodnie z art. 15 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, ze zmianą z 2020 r. poz. 1378) oraz §13 Programu Współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXVI.196.2020 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021" rozpatrzono wnioski i przyznano dotacje na wsparcie zadań ze środków publicznych Gminy Zakrzewo.

Organizacje, które otrzymały kwotę dotacji niższą od wnioskowanej zobowiązane są do złożenia korekty do dnia 2 marca 2021 r. Niezłożenie korekty jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji. Terminy podpisania umów ustalane będą indywidualnie.

Wyniki konkursu ofert - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  ( word , PDF )

Wyniki konkursu ofert - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ( word , PDF )


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy