Aktualności
Absolutorium i wotum zaufania dla wójta
2020-06-19

Rada Gminy Zakrzewo jednomyślnie udzieliła zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium z wykonania budżetu gminy Zakrzewo za 2019 r. wójtowi i jego najbliższym współpracownikom. Sesja absolutoryjna to zawsze, obok budżetowej, najważniejsza sesja w roku. Czwartkowe obrady miały wyjątkowy charakter, również ze względu na fakt, że po dłuższej przerwie spowodowanej epidemią na sali pojawili się zaproszeni goście i sołtysi.

Pierwszym bardzo istotnym elementem obrad było rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Zakrzewo za 2019 rok: przedstawienie głównych elementów i tez raportu, debata oraz udzielenie wotum zaufania dla Wójta Gminy Zakrzewo. Radni przedmiotową uchwałę przyjęli jednogłośnie. Tego typu procedura odbyła się dopiero po raz drugi, gdyż została ona wprowadzona ustawą z 11 stycznia 2018 r. – na jej mocy wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy itp. Kolejnym punktem obrad było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za 2019 rok, sprawozdania finansowego gminy Zakrzewo za 2019 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego. Sytuację finansową oraz wykonanie budżetu omówił skarbnik gminy, Damian Czajka. Ubiegły rok zamknął się kwotami dochodów na poziomie 21 697 153 zł, wydatków22 787 867 zł i deficytem w kwocie 1 090 714 zł.

Wydatki majątkowe  zostały zrealizowane w 2019 r. w kwocie 3.498.124 zł, i obejmowały m.in. następujące zadania: budowa promenady ścieżki pieszo-rowerowej, przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Zakrzewie, Starej Wiśniewce i Głomsku, budowę chodnika przy ul. Słonecznej w Zakrzewie, budowę miejsc postojowych w Zakrzewie przy ul. Złotowskiej, dofinansowanie budowy chodnika w Czernicach, budowę przyłącza wodociągowego do ogródków działkowych w Zakrzewie, budowę pochylni przy budynku Domu Seniora w Zakrzewie, wprowadzenie systemu cyberbezpieczeństwa sieci informatycznej w Urzędzie Gminy w Zakrzewie, instalację systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy, dofinansowanie zakupu radiowozu osobowego dla KPP w Złotowie, modernizację posadzki sali OSP Zakrzewo, pokrycie dachu Publicznej Szkoły Podstawowej w Zakrzewie papa termozgrzewalną, utworzenie mieszkań chronionych w Domu Seniora, utworzenie klubu Senior+ w Zakrzewie, dofinansowanie zadań realizowanych za pomocą Samorządowego Zakładu Komunalnego:  budowy zbiornika retencyjnego wody przy hydroforni w Zakrzewie, modernizacji układu sterowania systemem  napowietrzającym na oczyszczalni ścieków   w Zakrzewie, rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej i budowy przepompowni ścieków przy budowie  domków jednorodzinnych w Zakrzewie, budowy separatora wraz z instalacją na terenie dróg gminnych, ponadto w 2019 r. udało się zrealizować zagospodarowanie terenu przy remizie strażackiej w Zakrzewie, dofinansować odnowienie fasady Domu Polskiego w Zakrzewie, docieplić budynek szatni sportowej w Zakrzewie, zmodernizować plac zabaw w Zakrzewie oraz zagospodarować teren rekreacyjno-sportowy w Starej Wiśniewce.

Wiele spośród wymienionych zadań zostało zrealizowanych ze znacznym dofinansowaniem zewnętrznym. W 2019 r. w ramach wydatków z funduszu sołeckiego  wydatkowano kwotę  262.763 zł.Wobec pozytywnego stanowiska Komisji Rewizyjnej, którą po szczegółowej analizie przedstawił Stanisław Pasisz, oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej radni nie mieli najmniejszych wątpliwości i jednogłośnie udzielili wójtowi Markowi Buława oraz jego najbliższym współpracownikom absolutorium z wykonania budżetu za ubiegły rok. Tym samym władze mogły odebrać zasłużone gratulacje i słowa uznania, gdyż – jak zauważył przewodniczący Rady Gminy Zakrzewo Krzysztof Doroszuk – tak naprawdę to pierwsze absolutorium, które w stu procentach jest zasługą nowego wójta oraz Rady Gminy kadencji 2018-2023.


 


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy