Akty prawne

Akty prawne dla organizacji pozarządowych

Zgodnie z uchwałą XXX/206/10 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Zakrzewo ogłasza konsultacje „Programu współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.  Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii, dotyczącej projektu aktu prawa w dniach od 10 października do 17 października br. Wnioski proszę zgłaszać na załączonym formularzu do Urzędu Gminy w Zakrzewie, ul. Kujańska 5, 77-424 Zakrzewo lub mailowo: ug_zakrzewo@pro.onet.pl.

Programu współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 ( pobierz )

Formularz uwag ( pobierz )


Konsultacje społeczne- Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok (przejdź)

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016.(pobierz)

Prawo lokalne

1. Uchwała Nr XXI.125.2016 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017" (przejdź)

2. UCHWAŁA nr XXX/206/10 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Prawo państwowe

1. Ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie (tekst jednolity, po nowelizacji)

2. Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

3.  Ustawa o kulturze fizycznej

4. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (pobierz) (TRYB KONKURSOWY)

oferta (pdf, doc)

harmonogram (pdf, doc)

przewidywana kalkulacja kosztów (pdf, doc)

umowa (pdf, doc)

sprawozdanie (pdf, doc)

5. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (pobierz) (TRYB UPROSZCZONY)

oferta (pdf, doc)

sprawozdanie (pdf, doc)

oświadczenie- nieodpłatna działalność


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy