Plan pracy na 2017r.

PLAN PRACY RADY GMINY ZAKRZEWO
na rok 2017

I KWARTAŁ

1. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy za rok 2016.
2. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
3. Informacja Komendy Powiatowej Policji i Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa gminy Zakrzewo w 2016 r.
4. Informacja na temat bezrobocia w Gminie Zakrzewo.
5. Ustalenie sieci szkół i przedszkoli na terenie Gminy Zakrzewo.

II KWARTAŁ

1. Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków.
2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok poprzedni i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.
3. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie za rok 2016.
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności instytucji kultury z uwzględnieniem osiągnięć i przedstawienie przyszłych potrzeb oraz zamierzeń na 2017 r.
6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2016 r.
7. Informacja z działalności Samorządowego Zakładu Komunalnego w Zakrzewie za rok 2016.
8. Ocena zasobów pomocy społecznej dla gminy Zakrzewo (2016 r.).

III KWARTAŁ

1. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.
2. Przyjęcie informacji dotyczącej oświadczeń majątkowych radnych, pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
3. Informacja o realizacji zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości w gminie z uwzględnieniem oczyszczania gminy przez podmioty posiadające koncesję.

IV KWARTAŁ

1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych z uwzględnieniem wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego za rok szkolny 2016/2017.
2. Informacja o pracy Rady Gminy.
3. Przyjęcie informacji z działalności komisji Rady Gminy.
4. Uchwalenie stawek podatków i opłat na rok 2018.
5. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2018.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r. i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.
7. Przyjęcie planów pracy Rady Gminy oraz komisji Rady Gminy na rok 2018.
8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2017.

Plan pracy będzie uzupełniany o tematy, wynikające z bieżącej pracy organów gminy.

Zmiany do budżetu gminy dokonywane będą w miarę potrzeb na podstawie pism kierowanych do Wójta Gminy.


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy