Aktualności
Pozbądź się azbestu
2018-05-25

Zarząd Powiatu Złotowskiego ogłasza w dniach od 4 do 29 czerwca 2018 r. nabór wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w roku 2018 ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, budżetu Powiatu Złotowskiego oraz budżetów gmin Jastrowie, Krajenka, Lipka, Okonek, Tarnówka, Zakrzewo, Złotów (gmina wiejska) i Miasto Złotów.

Przedmiotem dotacji jest demontaż, transport i unieszkodliwienie lub odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego. Likwidację wyrobów zawierających azbest organizuje Powiat Złotowski, który wybiera wykonawcę prac związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem lub odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest w drodze przetargu publicznego. Dotacji celowej na dofinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest udziela się na pisemny wniosek złożony w Starostwie Powiatowym w Złotowie, zgodnie z formularzem dostępnym w urzędach gmin, w starostwie oraz na stronie www.bip.zlotow-powiat.pl (zakładka AZBEST - INFORMACJA O DOTACJACH) wraz z wymaganymi załącznikami.

Dotacja celowa na dofinansowanie do kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia lub odbioru, transportu i unieszkodliwienia wyrobów azbestowych przyznawana jest w wysokości 100% całościowych kosztów tych działań, nie obejmuje jednak kosztów związanych z wykonaniem nowego pokrycia dachowego. Warunkiem przyznania dofinansowania będzie, w zależności od charakteru wykonywanych robót, zgłoszenie ich lub uzyskanie na nie pozwolenia na budowę od Starosty Złotowskiego, jako organu administracji architektoniczno-budowlanej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Złożone wnioski będą realizowane do wysokości posiadanych środków.

O przyznaniu jak i odmowie udzielenia dotacji wnioskodawca zostanie poinformowany niezwłocznie na piśmie. Więcej informacji pod nr tel. 67 263 59 26, 67 263 59 18 lub 67 263 59 19.


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy