Aktualności
Ogłoszenie o XXVII sesji Rady Gminy Zakrzewo
2017-04-13

O G Ł O S Z E N I E

 Informuje się, że sesja Rady Gminy Zakrzewo, odbędzie się w dniu

20 kwietnia 2017 r. o godz. 1400

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie.

P o r z ą d e k    o b r a d :

1. Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,
2) wybór sekretarza obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
3) przedstawienie porządku obrad.
2. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu Współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016 r."
5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2016 r.
6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2020 za 2016 rok.
7. Przyjęcie raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 r. w Gminie Zakrzewo.
8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 r.
9. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2017-2022;
2) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017;
3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła w roku 2017;
4) w sprawie zatwierdzenia aneksu do Planu Odnowy Miejscowości Zakrzewo.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie obrad.

Posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Zakrzewo, odbędą się w następujących terminach:
1) Komisja Rewizyjna w dniu 18 kwietnia 2017 r. o godz. 900
2) Komisja Budżetowo-Finansowa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 19 kwietnia 2017 r. o godz. 1430
3) Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych w dniu 18 kwietnia 2017 r. o godz. 1400
4) Komisja Infrastruktury Społecznej, Porządku Publicznego i Promocji Gminy w dniu 19 kwietnia 2017 r. o godz. 1300


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy